Vanuit betrokkenheid en kwaliteit
naar opbrengstgericht samenwerken

Ervaringen

In 2004 ben ik als zelfstandige gestart met de werkzaamheden vanuit 'Connect Begeleiding'. Sinds die tijd heb ik ervaring opgedaan met de begeleiding van diverse mensen en diverse organisaties. Hieronder volgen enkele persoonlijke reacties.

Karin van der Veen

Sandra de Kroon heeft de afgelopen jaren tot volle tevredenheid diverse opdrachten voor SOVEE uitgevoerd, varierend van intervisie tot coaching van teams en individuele medewerkers. Sandra weet snel vertrouwen te wekken en de juiste snaar te raken. Ze werkt transparant en doelgericht.

Karin van der Veen, adjunct-directeur organisatie voor het vergroten van onderwijskansen.
Marleen Remmers

Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, zeker als deze spannend worden, is nooit eenvoudig. In samenwerking met een acteur heeft Sandra twee prikkelende en stimulerende dagen voor de directeuren verzorgd. Sandra luistert goed naar de opdrachtgever en vraagt door.
Als procesbegeleider spreekt Sandra de goede taal; zij is in staat om snel aansluiting te krijgen bij de groep. Ze weet een goede balans te vinden tussen doorprikken en ruimte geven. Na deze dagen hebben onze directeuren meer gereedschap tot hun beschikking in het voeren van lastige gesprekken.

Marleen Remmers, bestuurder stichting voor primair onderwijs
Marina van Roessel

Een onderdeel van het MD-traject was de intervisie. Opvallend tijdens de training was, dat Sandra precies het juiste aandachtspunt wist aan te pakken waardoor nog intensiever op een casus kon worden ingegaan. Door haar coachende kwaliteiten heb ik van haar o.a. geleerd om niet meteen oplossingsgericht te zijn maar eerst goed te luisteren naar het verhaal van een ander. Het stellen van de juiste vragen en het doorvragen in gesprekken zorgt ervoor dat je beter bewust wordt van het probleem en hierdoor samen een oplossing kunt bedenken.
Ik heb ontzettend veel geleerd tijdens deze training. Wat ik nog steeds een prettige gedachte vind is dat ik, indien nodig, zelfs na de training nog steeds bij Sandra terecht kan met vragen.

Marina van Roessel, Officemanager.
Jolanda Kuil

Voor onze organisatie heeft Sandra diverse vormen van intervisie (voor beginners en train-de-trainers) verzorgd. Trefwoorden: deskundig, professioneel en heldere verwachtingen uitdagend (streng maar rechtvaardig ;-).
Op haar eigen vriendelijke manier kon ze prikkelen en feedback geven die binnen kwam en een aanzet gaf tot reflectie. De sfeer bleef altijd veilig, omdat ze veel nadruk legde op de krachten en sterke punten van de deelnemers, terwijl ze niet schroomde om ook de pijnpunten te (laten) benoemen. Ze heeft ons nog even flink aan het werk gezet met een toets om onze kennis en kunde als intervisieleider te meten. Ook dat heeft ze heel gedegen aangepakt met een 360 graden feedbacklijst, competentiegericht interview en toetsing van theoretische kennis. Toen we daar allemaal voor slaagden hadden we, voor ons gevoel, ook echt iets gepresteerd.
Als intervisor was ze een inspirerend voorbeeld voor mij.

Jolanda Kuil, PBS coach
Harry Koning

Sandra de Kroon heeft ons team begeleid bij het samen ontwikkelen van strategisch beleid.
Bewust hadden we iemand van buiten de sector gezocht. Sandra is nieuwsgierig en had zich goed voorbereid.
Sandra is in staat om steeds de essentie, de kern uit de gesprekken te halen. Ze gaat de discussie niet uit de weg. Sandra heeft een scherpe geest en gaande het proces hield ze niet alleen de grote lijnen vast maar hield ook de nuances nauwlettend in het oog. Het resultaat was een breed gedragen strategisch beleidsplan.
Buiten haar zakelijkheid, inzet en betrokkenheid is Sandra zeer toegankelijk en een hele prettige persoon in de omgang. Van harte aan te bevelen voor de cultuursector.

Harry Koning, directeur-bestuurder Centrum voor de Kunsten.
Henk Mackloet

Sandra begeleidt ons bij 'Talent Centraal', een project om talenten (en leiderschapskwaliteiten) van medewerkers te (h)erkennen en hen verder te helpen in hun professionele ontwikkeling.
Een kwaliteit van Sandra is dat zij heel goed afstemt op wat wij als opdrachtgever belangrijk vinden. Zij vertaalt dit vanuit haar visie en deskundigheid naar praktische en aansprekende inhouden en werkvormen. Onze medewerkers en ikzelf zijn erg enthousiast over haar bijdragen.

Henk Mackloet, lid college van bestuur stichting voor primair onderwijs
Caroline Tuijtel

Sandra de Kroon heeft bij Scholen in de Kunst de intervisie begeleid.
Door haar kundigheid en objectiviteit heeft ze een sfeer weten te creeren waarbinnen het voor iedereen prettig was om de diepte in te gaan wat betreft het eigen functioneren. Ze weet door te vragen om zo tot echte inzichten te komen.
Het was fijn om met haar te werken en ze heeft er bij ons voor gezorgd dat er meer openheid onderling is ontstaan, waardoor we van en met elkaar kunnen leren.

Caroline Tuijtel, coordinator Scholen in de Kunst
Piet Maas

In mijn team docenten (zorg & welzijn) was de (werk)sfeer niet goed. Het gebrek aan samenwerking stond ontwikkeling in de weg. Sandra de Kroon (Connect) heeft mijn team op professionele wijze naar een hoger plan getild. Zij wist de problemen helder te benoemen en haar plan van aanpak deed recht aan iedereen.
Vooral haar persoonlijke benadering was belangrijk voor het uiteindelijke resultaat: een team dat het teambelang stelt boven persoonlijk belang en dat volop de ontwikkeling aangaat.

Piet Maas, teamleider teams Zorg&Welzijn en Techniek.
Dik Troost

Als interim-manager in het Speciaal Onderwijs heb ik Sandra gevraagd voor een deelopdracht. Wat mij trof: ze luistert goed, vertaalt op adequate wijze het vraagstuk naar een aanpak en voert die snel, maar wel conscientieus uit. Daarnaast was het ook een plezierige samenwerking, dus al met al meer dan genoeg reden om haar te betrekken bij een andere, daarop volgende opdracht in het SO.

Dik Troost, interim-manager Speciaal Onderwijs.
Gerda Veenstra

Sandra de Kroon heeft aan mij en mijn team ondersteuning geboden in het op gang brengen van een ‘team in ontwikkeling’. Zij heeft mij begeleid in het geven van inhoud aan onze teamdag, waarbij de accenten lagen op de terreinen: teamkwaliteiten, persoonlijke kleur, samenwerking in relatie tot teamtaken en kwaliteitszorg. Ik ben enthousiast over de persoonlijke manier waarop Sandra dit proces met ons heeft opgestart en de bewustwording die dit heeft gebracht in het team.

Gerda Veenstra, teamleider team leerlingenzorg 12-17 jaar.
Kai Lubkemann

Het laatste anderhalf jaar heb ik binnen onze stichting Attendiz deelgenomen aan de Intervisie bijeenkomsten. Sandra leidt deze sessie's.
Ik heb er tot nu toe al erg veel aan gehad. Het is de manier van vraagstelling, het proces waar je met een groep collega's in zit en de professionele aanpak van Sandra, die me enorm aanspreken.
Zelf gebruik ik het in mijn coaching en begeleiding van leerlingen en docenten. Ik merk dat ik minder snel met de oplossing bezig ben, maar eerst analyserende en meer verdiepende vragen stel, waardoor ik uiteindelijk meer verdieping in m'n werk aanbreng en zelf ook professioneler en beter word in het werk, dat ik uitvoer.

Kai Lubkemann, begeleider passend onderwijs.
Gertude Abbring

Sandra heeft mij heel prettig en gedegen geholpen bij de moeilijke keuze over mijn loopbaanontwikkeling. Moest ik blijven op mijn veilige, vertrouwde werkplek of de keus maken voor een nieuwe uitdaging? Met behulp van opdrachten, vragenlijsten en kritische vragen vanuit Sandra, lukte het mij een goede keus te maken. Sandra was heel plezierig in het contact en kwam met constructieve en opbouwende inzichten. Het was erg fijn om dit traject samen met haar te doorlopen.

Gertrude Abbring, projectleider/adviseur op gebied van onderwijs, welzijn en opvoeding.
Dorine Garritsen

Ons team barst van de kwaliteiten. Jammer genoeg blijven deze nog te vaak binnen de muren van de eigen groep. Hoe zorgen we ervoor dat deze kwaliteiten goed benut worden? Hoe kan ons team beter samenwerken? Tijdens een studiedag hebben wij samen met Sandra gekeken naar 'wat' ons team een team maakt. De kwaliteiten en valkuilen van ieder teamlid zijn in beeld gebracht. Daarnaast hebben we geoefend in het geven en ontvangen van open en eerlijke feedback. De studiedag met Sandra wordt als bijzonder waardevol ervaren door alle teamleden. Het is een aanzet tot een betere verbinding, acceptatie en samenwerking binnen ons team.

Dorine Garritsen, adjunct-directeur basisschool.
Louwiek Moltmaker

In de afgelopen jaren wilden wij, een groep van 6-7 gedreven P&O adviseurs in het onderwijs, ons in onze organisatie persoonlijk ontwikkelen t.b.v. de invoering van strategisch HRM beleid. Daar konden we wel hulp bij gebruiken.
Sandra de Kroon heeft ons op inspirerende, deskundige en heldere wijze ervaring op laten doen om binnen onze organisaties het verschil te kunnen maken.

Louwiek Moltmaker, stafmedewerker P&O openbaar basisonderwijs
Niels Immel

Ik heb geleerd dat samenwerken soms een stapje achteruit doen is. Geef anderen de ruimte om hun rol in het proces te spelen.
Als altijd dezelfde mensen vooraan staan tijdens het proces, is er geen ruimte voor anderen om deze op te vullen en te benutten.

Niels Immel, coordinator basisschool.

Eugenie Verheul

Na vele jaren in het basisonderwijs werkzaam te zijn, kwam bij mij de behoefte om te onderzoeken of er voor mij nieuwe mogelijkheden en uitdagingen t.a.v. mijn loopbaan zouden kunnen zijn. Sandra heeft mij daarbij geholpen! Ik heb o.a. een persoonlijkheidsonderzoek gedaan, opdrachten en vragenlijsten ingevuld en hierover gesprekken met collega's en vrienden gevoerd. Over mijn bevindingen kwam Sandra met haar heldere en doortastende feedback. De gesprekken hebben mij meer inzicht gegeven in mijn mogelijkheden en wat ik in de toekomst kan gaan ondernemen.

Eugenie Pijpers, projectleider basisschool.